COMFIX RALLY TEAM

TARMAC MASTER

PRZEJDŹ

GRAVEL MASTER

PRZEJDŹ

SNOW MASTER

PRZEJDŹ

KLASYFIKACJA 12 RUNDY:

 • GENERALNA
 • RC1
 • RC2
 • RC3
 • RC4
 • RC5
 • WRC
 • H/A
 • gr.N
 • H/4
 • H/B
 • np126P

KLASYFIKACJA 11 RUNDY:

 • GENERALNA
 • RC1
 • RC2
 • RC3
 • RC4
 • RC5
 • WRC
 • H/A
 • gr.N
 • H/4
 • H/B
 • np126P

KLASYFIKACJA 10 RUNDY:

 • GENERALNA
 • RC1
 • RC2
 • RC3
 • RC4
 • RC5
 • WRC
 • H/A
 • gr.N
 • H/4
 • H/B
 • np126P

KLASYFIKACJA 9 RUNDY:

 • GENERALNA
 • RC1
 • RC2
 • RC3
 • RC4
 • RC5
 • WRC
 • H/A
 • gr.N
 • H/4
 • H/B
 • np126P

KLASYFIKACJA 8 RUNDY:

 • GENERALNA
 • RC1
 • RC2
 • RC3
 • RC4
 • RC5
 • WRC
 • H/A
 • gr.N
 • H/4
 • H/B
 • np126P

KLASYFIKACJA 7 RUNDY:

 • GENERALNA
 • RC1
 • RC2
 • RC3
 • RC4
 • RC5
 • WRC
 • H/A
 • gr.N
 • H/4
 • H/B
 • np126P

KLASYFIKACJA 6 RUNDY:

 • GENERALNA
 • RC1
 • RC2
 • RC3
 • RC4
 • RC5
 • WRC
 • H/A
 • gr.N
 • H/4
 • H/B
 • np126P

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 3 EDYCJI CUPU

 • GENERALNA
 • RC1
 • RC2
 • RC3
 • RC4
 • WRC
 • H/A
 • gr.N
 • np126P

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TARMAC MASTER

 • GENERALNA
 • RC1
 • RC2
 • RC3
 • RC4
 • RC5
 • WRC
 • H/A
 • gr. N
 • H/4
 • H/B
 • np126P

KLASYFIKACJA KOŃCOWA GRAVEL MASTER

 • GENERALNA
 • RC1
 • RC2
 • RC3
 • RC4
 • WRC
 • H/A
 • gr.N
 • H/B
 • np126P

KLASYFIKACJA KOŃCOWA SNOW MASTER

 • GENERALNA
 • RC1
 • RC2
 • RC3
 • RC4
 • N
 • WRC
 • H/A
 • H/4
 • H/B
 • np126P